Đổi quyền group sang www-data

Phải sử dụng quyền sudo:

sudo chgrp www-data www
Advertisements

Lỗi SQL injection

http://vi.wikipedia.org/wiki/SQL_injection

How To Hack a website using Manual sql injection

Chạy PHP online cho phép chạy hàm thực thi

Cái chết của hơn 28.000 email FPT- HCM

Cấu hình FileZilla cho Xampp

Nhớ ấn vào nút: Set as home dir

Tạo một con Backdoor