Hiển thị dữ liệu trên GridView chuyên nghiệp hơn – Kỹ thuật DataBinding, C#

Advertisements

Tạo trình download giống như IDM trên Python

Đây là file thông dịch chạy trên 2.7.3

Chương trình sẽ download toàn bộ các file, thư mục và tất cả các file, thư mục con trên svn ở địa chỉ: http://android-scripting.googlecode.com/svn/trunk/beanshell/

Code:

import urllib,thread,re,time,os
base_url='http://android-scripting.googlecode.com/svn/trunk/'
base_folder='c:/test/'
folder=re.compile('<li><a href=\"(.+?\/)"')
_file=re.compile('<li><a href=\"([^/]+?)">')
max_thread=15
free_thread=max_thread
def get_page(url):
  return urllib.urlopen(base_url+url).read()
def download_folder(url):
  if not os.path.exists(base_folder+url):
    os.mkdir(base_folder+url)
  page=get_page(url)
  fl=_file.findall(page)
  fd=folder.findall(page)
  for i in fl:
    download_file(base_url+url+i,base_folder+url+i)
  for i in fd[1:]:
    download_folder(url+i)
def download_file(url,file_name):
  global free_thread
  print url
  while free_thread<1:
    time.sleep(1)
  free_thread-=1
  thread.start_new(worker,(url,file_name,))
def worker(url,file_name):
  global free_thread
  print url
  urllib.urlretrieve(url,file_name)
  free_thread+=1
download_folder('beanshell/')

Vẽ đồ thị hàm số trên Pascal

Vẽ đồ thị hàm số dạng đa thức từ bậc 0 tới bậc ba
Read the rest of this entry »

Game Caro trên DOS

Download mã nguồn + Phân tích thiết kế tại: Click here

Demo:

Trò chơi Rắn trườn

Đây là code của bạn Vũ Văn Thưởng viết năm 2010 (Bạn Thưởng hiện nay đang là sinh viên năm ba, hệ cử nhân Tài năng của Đại học Bách Khoa)

Chương trình được viết trên Turbo Pascal.

Read the rest of this entry »