Phần mềm tự động tắt máy tính

Phần mềm dành cho các bạn hay xem phim và hay ngủ gật.

http://ccs1.hnue.edu.vn/son/Phan%20mem/Auto%20Shutdown.exe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: