Biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đây là đề thi của Đại học Nha Trang.

Đề bài câu 1: http://clbth.ntu.edu.vn/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=306&p=889&sid=77d0d20536df3846d823c82a0d4bcdf0#p889

Code:

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<list>

using namespace std;
int T, a, b, q, r, rr,rrr;
list<int> L;
bool isok;

int main(){
  list<int>::iterator it ;
  freopen("TEST.INP","r",stdin);
  freopen("TEST.OUT","w",stdout);
  cin >> T;
  for(int t = 0; t < T; t++){
   cin >> a >> b;
   L.clear();
  
   if(a >= b){
     cout << a / b;
     r = a - (a / b) * b;
   }
   else{
     cout << "0";
     r = a;
   }
   cout << ".";
   if(r == 0){
     cout << "0";  
   }
   // tim chu ki tuan hoan
   rr = r;
   L.push_back(r);
   while(true){
     if(r == 0) break;
     if(r < b){
      r *= 10;
     }
     if(r >= b){
      r = r - (r / b) * b;
     }
     isok = false;
     for(it = L.begin(); it != L.end(); it++){
      //cout << "it = " << *it << " r = " << r << endl;
      if(*it == r){
        rrr= r;
        isok = true;
        break;  
      }
     }
     if(isok) break;
     L.push_back(r);
   };
   // in lai ket qua
   L.clear();
   L.push_back(rr);
   r = rr;
   while(true){
     if(r == 0) break;
     if(r == rrr){
      cout << "(";
     }
     if(r < b){
      r *= 10;
     }   
     cout << r / b;
     if(r >= b){
      r = r - (r / b) * b;
     }
     isok = false;
     for(it = L.begin(); it != L.end(); it++){
      //cout << "it = " << *it << " r = " << r << endl;
      if(*it == r){
        isok = true;
        break;  
      }
     }
     if(isok) break;
     L.push_back(r);
   };
   if(r!= 0) cout << ")";
   cout << endl;
  }
  return 0;  
}
Advertisements

One Response to “Biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: