Chương trình Pascal với tham số dòng lệnh

Với ngôn ngữ C/C++ bạn đã từng gặp chương trình với đối số dòng lệnh. Bạn đã từng đặt câu hỏi tương tự đối với Pascal chưa?

Đây là câu trả lời:

File: toson.pas

program commandline(output);

var arguments : integer;

begin
  if ParamCount = 0 then
  begin
     writeln( 'No parameters supplied' );
  end
  else begin
     writeln('There are ', ParamCount, ' parameters' );
     for arguments := 1 to ParamCount do
       Writeln( 'Parameter ',arguments,' = ',ParamStr(arguments) );
  end;
  readln;

end.

Bạn có thể đổi: program commandline(output); thành program chuyentinhyeu(anhyeuem); hoặc: program khongyeuaica;

Chạy với đối số dòng lệnh: toson.exe chuyen gi se xay ra day

Nguồn: http://xoomer.virgilio.it/gciabu/engl/pascal/pas074.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: