Tạo hàm Swap trong Java như thế nào !!!

Trong Java không thể viết hàm Swap như thông thường và rất khó sử dụng hàm Swap bởi vì trong Java khái niệm “tham chiếu” rất khác so với C++.

Bạn có thể nghĩ sử dụng lớp Integer để làm một số thao tác đặc biệt nào đó cho hàm Swap “giả cầy” này (thịt chó giả cầy). Thế nhưng lớp Integer lại không có phương thức nào để setvalue cho giá trị mà nó lưu trữ ngoại trừ hàm tạo.

Vậy làm thế nào? Suy nghĩ tự nhiên là bạn nên tạo một lớp giống như lớp Integer nhưng có hàm setvalue ở trong đó.

Hehe, fun!

Và đây là chương trình:

Chương trình tạo ra lớp mới gọi là MyInteger. Lớp này có một phương thức đặc biệt là: insertvalue với mục đích là setvalue như đã mô tả ở trên.

Thao khảo tại: http://www.cs.utsa.edu/~wagner/CS2213/swap/swap.html

class MyInteger {
	private int x;
		
	public MyInteger(int x) { this.x = x; }
	
	public int getValue() { return x; }
	
	public void insertValue(int x) { this.x = x; }
}

public class hamswap {

	/**
	 * @param args
	 */
	
	
	public static void DoiCho(MyInteger a, MyInteger b) {
		MyInteger tg = new MyInteger(a.getValue());
		a.insertValue(b.getValue());
		b.insertValue(tg.getValue());
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int a = 3, b = 5;
		MyInteger a2 = new MyInteger(a);
		MyInteger b2 = new MyInteger(b);
		
		DoiCho(a2, b2);
		
		a = a2.getValue();
		b = b2.getValue();
		
		System.out.println("a = " + a);
		System.out.println("b = " + b);

	}

}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: