Giải trò chơi Sudoko

Tình cờ mình đọc được bài này.

Nguồn: http://blog.sangnd.com/2012/07/thuat-toan-thuat-toan-quay-lui-giai-sudoku.html

Dữ liệu đầu vào file: input
(Đây là một mức khó trong trò chơi Sudoku)

0 0 4 8 3 0 0 0 0
2 0 8 0 0 4 0 0 0
7 3 0 0 1 0 0 4 0
0 7 0 6 0 0 3 2 0
3 6 2 0 0 0 4 9 1
0 8 1 0 0 3 0 5 0
0 9 0 0 5 0 0 7 4
0 0 0 1 0 0 5 0 9
0 0 0 0 9 6 1 0 0

Chương trình giải:

/* Filename: sudoku.c
 * Author: heroandtn3 (@gmail.com)
 * Date: 7/2012
 * Description: Chuong trinh giai sudoku
 */
#include <stdio.h>
#define SIZE 9 //kich thuoc o sudoku la SIZE x SIZE
#define DELTA 2
int a[SIZE+DELTA][SIZE+DELTA];
int n = SIZE;
int lastK;

int Nhap(); //nhap de bai sudoku
int Xuat(); //xuat bang sudoku
int Try(int k);
int isOK(int i, int j, int x); //kiem tra xem vi tri i, j dat gia tri x co hop le khong
int findLastK(); //tra ve chi so k cuoi cung ma khong phai la de bai

int main()
{
  printf("Nhap so lieu de bai...\n");
  Nhap();
  lastK = findLastK();
  printf("De bai:\n");
  Xuat();
  printf("Bam enter de bat dau giai...");
  getchar();
  Try(0);
  getchar();
  return 0;
}

int Nhap()
{
  int i, j, tmp;
  FILE *fp = NULL;
  fp = fopen("input", "r");
  for (i=0; i<n; i++)
  {
    //printf("Nhap %d so hang thu %d, o nao trong thi nhap 0:\n", n, i+1);
    for (j=0; j<n; j++)
    {
      //scanf("%d", &tmp);
      fscanf(fp, "%d", &tmp);
      a[i][j] = tmp;
    }
  }
  fclose(fp);
  return 0;
}

int Xuat()
{
  int i, j;
  for (i=0; i<n; i++)
  {
    for (j=0; j<n; j++)
      printf(" %d", a[i][j]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

int Try(int k)
{
  int i, j, x;
  while (a[k/n][k%n]!=0) //bo qua cac o de bai
    k++;
  i = k/n; j = k%n;
  for (x=1; x<=n; x++)
    if (isOK(i, j, x))
    {
      a[i][j] = x;
      if (k==lastK)
        Xuat();
      else
        Try(k+1);
      a[i][j] = 0;
    }
  return 0;
}

int isOK(int i, int j, int x)
{
  int k, t;
  int tmpX, tmpY;
  //kiem tra hang thu i da co cai nao trung chua
  for (k=0; k<n; k++)
    if (a[i][k] == x)
      return 0;
  //kiem tra cot thu j da co cai nao trung chua
  for (k=0; k<n; k++)
    if (a[k][j] == x)
      return 0;

  //kiem tra trong o 3x3
  tmpX = i%3; tmpY = j%3;
  for (k=i-tmpX; k<=i-tmpX+2; k++)
    for (t=j-tmpY; t<=j-tmpY+2; t++)
      if (a[k][t] == x)
        return 0;
  return 1;
}

int findLastK()
{
  int i, j;
  for (i=n-1; i>=0;i--)
    for (j=n-1; j>=0; j--)
      if (a[i][j]==0)
      {
        return (i*n + j);
      }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: