Đưa ra vị trí tất cả các phần tử có giá trị bằng v

Bài này tính với dữ liệu n = 10^9

Giống bài toán tính tổng từ 1 tới n: https://tosonnguyen.wordpress.com/2013/10/04/tinh-tong-tu-1-toi-n-tinh-toan-song-song/

Độ phức tạp về thời gian trong trường hợp tính toán song song là: O(n/k)

Trong đó:

– n là số lượng phần tử

– k là số processors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: