Phân tích số tự nhiên n ra thừa số nguyên tố (1 <= n <= 1000)

Độ phức tạp tối thiểu nhất có thể. (Mô phỏng hệt như Sách giáo khoa Toán lớp 6 cách đây 13 năm)

Image Hosted by ImageShack.us

Code C++: file .cpp

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int nguyento[168] =
{
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89,
97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151,
157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223,
227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281,
283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359,
367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433,
439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503,
509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593,
599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659,
661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743,
751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827,
829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911,
919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997
};

int main() {
int n;
cout << "Nhap N = "; cin >> n;
cout << endl; int i; i = 0; 
while (n > 1) {
while (n%nguyento[i] == 0) {
printf("%4d %c %3d \n", n, 179, nguyento[i]);
// 179 la ma ASCII cua ky tu │
n = n/nguyento[i];
}
i++;
}

printf("%4d %c ", n, 179);

cout << endl;
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: