Trò chơi Rắn trườn

Đây là code của bạn Vũ Văn Thưởng viết năm 2010 (Bạn Thưởng hiện nay đang là sinh viên năm ba, hệ cử nhân Tài năng của Đại học Bách Khoa)

Chương trình được viết trên Turbo Pascal.

Program ChuongTrinh;
uses crt, graph;
const Xmin = 80;     rong = 10;      delays = 30;
   Ymin = 80;     buoc = 10;
   Xmax = 501;    kho = 6;
   Ymax = 362;
   color1 = blue;    { mau cua diem ngau nhien }
   color2 = blue;    { mau cua ran }
   color3 = 2;    	{ mau xung quanh nen }
   color4 = yellow;   { mau nen }
type CC = record
         xx, yy: word;
      end;
var a, rao: Array[1..200] of CC;  c: cc;
  Dokho: shortint;

  x, y: word; j:char; b, k: byte;  ddm, ddm2: integer; ch: string;
  stop: boolean ;

     procedure graphx(driver, mode: integer; dcgraph: string);
     { khoi tao do hoa }
     begin
        initgraph(driver, mode, dcgraph);
        cleardevice;
        setfillstyle(11, color3);
        bar(1, 1, getmaxx, getmaxy);
        settextstyle(2, 0, 5);
        outtextxy(10, getmaxy - 50, 'Press ESC to exit...');
        outtextxy(20, getmaxy - 70,'Vu Van Thuong');
     end;

     procedure khung;      { tao khung }
     begin
        setfillstyle(1, color4);
        bar(xmin, ymin, xmax, ymax);
     end;

     procedure raocan;      { tao vat can }
     var i, j: byte;
     begin
     end;

     procedure diem;
     { tao ngau nhien o vuong[rong x rong] trong khung }
     var x0, y0: word; i: word; zz: byte;
     begin
        randomize;
        zz:= abs(rong - buoc) div 2 ;
        x:= buoc*random((Xmax - buoc - Xmin) div buoc) + Xmin;
			  { tao ngau nhien tao do x }
        y:= buoc*random((Ymax - buoc - Ymin) div buoc) + Ymin;
			  { tao ngau nhien tao do y }
        setfillstyle(14, color1);     { tao mau }
        bar(x + zz + 1, y + zz + 1, x + zz + rong, y + zz + rong);
			  { ve hcn rong x rong }
     end;

     procedure dong(var k: byte);  { tao su di chuyen }
     var i: byte; zz: byte;  sss: byte;
     begin
        zz:= abs(rong - buoc) div 2  ;
        for i:= b + 1 downto 2 do a[i]:= a[i - 1]; { doi toa do diem }
        with a[1] do
        begin
          case k of
             1: dec(yy, buoc);
             2: dec(xx, buoc);
             3: inc(xx, buoc);
             4: inc(yy, buoc);
          end;

          setfillstyle(1, color4);

          with a[b + 1] do
             bar(xx + zz + 1, yy + zz + 1, xx + zz + rong, yy + zz + rong);
             { ve hcn trang trong khung -- xoa hcn }
          setfillstyle(1, color2);
          bar(xx + zz + 1, yy + zz + 1, xx + zz + rong, yy + zz + rong);
					{ve hcn tai a[1] }
        end;
        if (ddm = -dokho) or ((x = A[1].xx) and (y = A[1].yy)) then
        begin
          ddm:= ddm + dokho;
          diem;
          if b < 255 then b:= b + 1;
          if (b = trunc(b/10)*10) and (dokho < 10) then
          begin
             inc(dokho);
          end;
        end   { kt toa do dau va toa do ngau nhien }
        else if (ddm = -dokho) or ((x = A[b + 1].xx) and (y = A[b + 1].yy))
			  then
        begin
          ddm:= ddm + dokho;
          diem;
          if b < 255 then b:= b + 1;
          if (b = trunc(b/10)*10) and (dokho < 10) then
          begin
             inc(dokho);
          end;
        end;
        stop:= false;
        for i:= 2 to b do
        if (A[1].xx = A[i].xx) and (A[1].yy = A[i].yy) then stop:= true;
        if (a[1].xx < xmin) or (a[1].xx > xmax - buoc) or (a[1].yy < ymin)
				 or (a[1].yy > ymax - buoc) then stop:= true;
     end;

     procedure tudong;   { tu dong chay khi khong su dung phim }
     var i: byte;
     begin
        repeat
           if not (keypressed) then
           begin
             dong(k);
             for i:= 1 to 10 - dokho do { tao muc do kho }
             delay(delays);
             delay(delays);
           end
            else j:= readkey;
            if j = #27 then halt;
            if ddm2 <> ddm then
            begin
               ddm2:= ddm;
               str(ddm, ch);
               ch:= 'Diem: ' + ch;
               setfillstyle(11, color3);
               bar(1, 14, 200, ymin - 10);
               outtextxy(16, 8, ch);
            end;
        until (j in [#72, #75, #77, #80, #27]) or (stop);
     end;

     procedure ct;      { kt lenh tu ban phim }
     var i: byte;
     begin
        repeat
           tudong;
           case j of
             #72, '8': if not (k = 4) then k:= 1;   {}
             #75, '4': if not (k = 3) then k:= 2;   {<}
             #77, '6': if not (k = 2) then k:= 3;   {>}
             #80, '2': if not (k = 1) then k:= 4;   {}
           end;
        until (j = #27) or (stop);
        outtextxy(80, 360, 'Press Enter to restart...');
     end;

Begin { Chuong Trinh Chinh }
   j:= #13;
   repeat
      if j = #13 then
      begin
        clrscr;
        stop:= false;
        k:= 0;
        graphx(0, 0, '');
        settextstyle(1, 0, 2);
        dokho:= kho;
        ddm:= -dokho;
        ddm2:= ddm;
        khung;
        b:= 0;
        a[1].xx:= Xmin;
        a[1].yy:= ymin + ((ymax - ymin) div 2 div buoc)*buoc;
        ct;
      end;
      j:= readkey;
      closegraph;
   until j = #27;
end.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: