Tính số fibonaci thứ n với n lớn, sử dụng hệ cơ số 2^30

Những điều học được sau khi giải quyết xong bài này:

 1. Có hai chương trình cài đặt với hai hệ cơ số khác nhau 10^9 và 2^30.
 2. Tại sao lại dùng hệ cơ số 10^9? Bởi vì: 10^9 + 10^9 < 2 tỷ. Đó là giới hạn của kiểu nguyên int trong C/C++ (int trong MinGW có độ dài là 4 byte, không phải là 2 byte như trong Turbo C++). Trong chương trình, phép cộng hai số nguyên của hệ cơ số 10^9 sử dụng phép cộng hai giá trị => Hệ cơ số 10^9 tránh cho việc phép cộng bị tràn số. Và ngoài ra, một ưu điểm rất nổi trội của hệ cơ số 10^9 là cho phép hiển thị kết quả một cách đơn giản.
 3. Tại sao lại sử dụng hệ cơ số 2^30. Như đã phân tích ở trên. Kiểu int có 4 byte, nên giới hạn của nó là 2^31. Suy ra, bạn hoàn toàn tự nhiên khi nghĩ rằng để tránh tràn số trong phép cộng ta nên sử dụng hệ cơ số 2^30. Ngoài ra, một ưu điểm đặc biệt của hệ cơ số 2^30 cho phép sử dụng dịch bit trong div và mod của hệ nhị phân. Thành ra thời gian tính toán nhanh chóng hơn rất nhiều so với hệ cơ số 10^9. Bù lại, phép hiển thị để chuyển đổi từ hệ cơ số 2^30 sang hệ cơ số 10 để mọi người kiểm tra kết quả phải cài đặt phức tạp hơn rất nhiều so với hệ 10^9.Chú ý: Với n = 10^6, chương trình chạy trên Ubuntu của máy mình và hiển thị kết quả ra file mất thời gian 120s (tức 2 phút). Nhanh hơn so với việc sử dụng DrScheme để mình kiểm tra kết quả rất nhiều. Trong DrScheme, mình chạy mất 6 phút.Với hệ cơ số 10^9 chạy trên Ubuntu, xuất kết quả ra file, thời gian chạy chương trình mất: 162s
 4. Do con người thân thuộc với hệ cơ số 10 hơn so với 2^30 và 10^9. Nên nếu lần đầu tiên cài đặt, có thể bạn sẽ bị luẩn quẩn trong tư duy

Sau đây là chương trình sử dụng hệ cơ số 2^30 (Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hệ cơ số 2^31 mà không bị tràn số)

Code: .cpp

#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef unsigned int uint; // uint = 0 -> 2^32-1

#define maxd 25000
#define rdigit 9

#define bdigit 30
#define radix (1 << 30)
#define radix9 1000000000

using namespace std;

int plus2(uint *a, uint *b, uint *c, int d)
{
  uint n = 0;
  for (int i = 0; i < d; i++) {
    n += b[i] + c[i]; // sum with carry
    a[i] = n & (radix - 1); // and with (radix - 1) ~ mod
    n = n >> 30; // shift right ~ div 2^bdigit
  }
  if (n > 0) a[d++] = n;  // add a new digit
  return d;
}

int plus9(uint *a, uint *b, uint *c, int d)
{
  uint n = 0;
  cout<<"a[2] in plus "<<b[d-1]<<endl;
  for (int i = 0; i < d; i++) {
    n += b[i] + c[i]; // add with carry
    a[i] = n % radix9;
    n /= radix9;
    cout<<endl<<"n = "<<n<<endl;
  }
  if (n > 0) a[d++] = n;  // add a new digit
  cout<<"d = "<<d<<endl;
  cout<<"a[d-1] in plus "<<a[d-1]<<endl;
  return d;
}

int nhanhe10_9voi1so(uint * a, int d, uint x) { // a la so trong he co so 10^9,
                   //0 <= x < 10^9
  int i;
  long long n = 0;
  for (i=0; i<d; i++) {
    n = a[i] * (long long) x + n;
    a[i] = n % radix9;
    n = n / radix9;
  }
  if (n > 0) {
    a[d] = n;
    d++;
  }

  return d;
}

uint so[2] = {73741824, 1}; // Day la so bieu dien 2^30 = 1,073,741,824

int max2(int a, int b) {
  if (a > b) return a;
    else return b;
}

int nhan2sotronghe10_9(uint * a, int d) {
  int i, d2;
  uint temp[maxd];
  memset(temp, maxd * sizeof(uint), 0);
  for (i=0; i<d; i++) temp[i+1] = a[i];
  cout<<temp[d]<<endl;
  temp[0] = 0;
  d2 = d+1;

  d = nhanhe10_9voi1so(a, d, so[0]);

  d = max2(d, d2);
  for (i=d+1; i<d2; i++) a[i] = 0;
  for (i=d2+1; i<d; i++) temp[i] = 0;
  cout<<endl<<"temp[d-1] in nhan 2 so = "<<temp[d-1]<<endl;
  d = plus9(a, temp, a, d);
  cout<<"a[d-1] in nhan 2 so: "<<a[d-1]<<endl;
  return d;
}

int hoocne(uint * a, int d) {
  int i;
  uint temp[maxd];
  memset(temp, maxd * sizeof(uint), 0);
  temp[0] = a[d-1];
  int d2 = 1;
  uint temp2[maxd];

  for (i=d-1; i>=1; i--) {
    d2 = nhan2sotronghe10_9(temp, d2);
    temp2[0] = a[i-1];
    int k;
    for (k=1; k<d2; k++) temp2[i] = 0;
    d2 = plus9(temp, temp, temp2, d2);
  }

  for (i=0; i<d2; i++) a[i] = temp[i];
  cout<<"OK";
  return d2;
}

int main() {
  time_t start = clock();

  int n = 999, d = 1;

  uint f[3][maxd];
  for (int i = 0; i < 3; i++)
    //memset(f[i], maxd * sizeof(uint), 0);  // fill zero
    for (int j=0; j<maxd; j++) f[i][j] = 0;
  f[1][0] = 1;    // f(1) = 1; 0 is position of first digit
  f[2][0] = 2;

  for (int i = 3; i <= n; i++) {  //compute f(i)
    int i0 = i % 3, i1 = (i-1) % 3, i2 = (i-2) % 3;
             // indexes of f(i), f(i-1), f(i-2)
    d = plus2(f[i0], f[i1], f[i2], d);
    if (i % 100000 == 0)
      printf("%d with %d digits.\n", i , d);
  }

  printf("Number of digits (in array): %d\n", d);
  time_t end = clock();
  printf("Computing time (seconds): %d\n", (end - start) / CLOCKS_PER_SEC );

//f[n%3][0] = 473741824;
//f[n%3][1] = 13;
//d = 2;
  d = hoocne(f[n%3], d);
  //d = nhan2sotronghe10_9(f[n%3], d);

printf("F(%d) = \n", n);
int i;
printf("%u.", f[n%3][d-1]);
for (i=d-2;i>=0; i--) printf("%09u.", f[n%3][i]);

  getchar();
  return 0;
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: