Tính lũy thừa n^k với n và k lớn sử dụng hệ cơ số 10^9 (một tỷ)

Sử dụng hệ cơ số 10^9

Sau đây là chương trình trên C++ sử dụng thuật toán bình phương và nhân.

// Tinh 2^64 tren he co so 10^9
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stack>

typedef unsigned int uint; // uint = 0 -> 2^32-1

#define maxd 100000

#define radix9 1000000000

using namespace std;

int plus9(uint *ketqua, uint *b, uint *c, int d)
{
  uint n = 0;
  for (int i = 0; i < d; i++) {
    n += b[i] + c[i]; // add with carry
    ketqua[i] = n % radix9;
    n /= radix9;
  }
  if (n > 0) ketqua[d++] = n;  // add a new digit
  return d;
}

int nhanhe10_9voi1so(uint * a, uint * ketqua, int d, uint x) { // a la so trong he co so 10^9,
                   //0 <= x < 10^9
  int i;
  long long n = 0;
  for (i=0; i<d; i++) {
    n = a[i] * (long long) x + n;
    ketqua[i] = n % radix9;
    n = n / radix9;
  }
  if (n > 0) {
    ketqua[d] = n;
    d++;
  }

  return d;
}

int max2(int a, int b) {
  if (a > b) return a;
    else return b;
}

int binhphuong(uint * a, uint * ketqua, int d) {
  int i, j, dketqua = 0, dtemp;
  uint temp[maxd];

  memset(ketqua, 0, maxd * sizeof(uint));
  for (i=d-1; i>=0; i--) cout << ketqua[i] << ".";
  cout << endl;
  //for (i=0; i<maxd; i++) ketqua[i] = 0;
  //ketqua[0] = 0;

  for (i = 0; i < d; i++) {
    //memset(temp, maxd * sizeof(uint), 0); // Thuc ra thi khong can dong nay
    dtemp = nhanhe10_9voi1so(a, temp, d, a[i]);
    if (i != 0) {
        for (j=dtemp-1; j>=0; j--) temp[j+i] = temp[j];
        for (j=0; j<i; j++) temp[j] = 0;
        dtemp = dtemp + i;
    }

    dketqua = plus9(ketqua, ketqua, temp, max2(dtemp, dketqua));
  }

  return dketqua;
}

int nhan(uint * a, uint * b, uint * ketqua, int d1, int d2) {
  int i, j, dketqua = 0, dtemp;
  uint temp[maxd];

  memset(ketqua, 0, maxd * sizeof(uint));
  //for (i=0; i<maxd; i++) ketqua[i] = 0;
  //ketqua[0] = 0;

  for (i = 0; i < d2; i++) {
    //memset(temp, maxd * sizeof(uint), 0); // Thuc ra thi khong can dong nay
    dtemp = nhanhe10_9voi1so(a, temp, d1, b[i]);
    if (i != 0) {
        for (j=dtemp-1; j>=0; j--) temp[j+i] = temp[j];
        for (j=0; j<i; j++) temp[j] = 0;
        dtemp = dtemp + i;
    }

    dketqua = plus9(ketqua, ketqua, temp, max2(dtemp, dketqua));
  }

  return dketqua;
}

int main() {

  uint a[maxd];
  uint ketqua[maxd];
  int d = 1, dketqua;

  int n, k;

  cout << "Nhap a = "; cin >> n;
  a[0] = n;

  cout << "Nhap k = "; cin >> k;

  // Chuyen k sang he nhi phan
  uint x = k;
  stack<bool> V;
  while (x != 0) {
    V.push(x%2);
    x = x/2;
  }

  if (k == 0) {
    cout << n << "^" << k << " = " << 1;
    return 0;
  }

  // k != 0
  V.pop();
//  cout << "Ma nhi phan cua " << k << " la: ";
//  while (!V.empty()) {
//    cout << V.top();
//    V.pop();
//  }
//
//  cout << endl;

  int i, j;

  while (!V.empty()) {
    dketqua = nhan(a, a, ketqua, d, d);
    for (j=0; j<dketqua; j++) a[j] = ketqua[j];
    d = dketqua;

    if (V.top() == 1) {
      dketqua = nhanhe10_9voi1so(a, ketqua, d, n);
      for (j=0; j<dketqua; j++) a[j] = ketqua[j];
      d = dketqua;
    }

    V.pop();
  }

  printf("%d^%d = \n%u", n, k, ketqua[dketqua-1]);
  for (i=dketqua-2;i>=0; i--) printf(".%09u", ketqua[i]);

  getch();

  return 0;
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: