Kết nối cơ sở dữ liệu Access với C#

Streamline is a good program for students who is learning English

Cách cài đặt Vietnamese Calendar v3.0 của Phan Hải Tú trên Win 8

Phiên bản Vietnamese Calendar v3.0 không chạy trên Win 8 mà chỉ chạy trên Win 7. Như vậy, để chương trình hoạt động đúng trên Win 8 thì phải làm như sau:
– Trước khi cài đặt: Vào properties của file setup chọn Run ở chế độ Win 7
– Sau khi cài đặt: Vào thư mục đã cài đặt trên ổ C: Vào properties của file setup chọn Run ở chế độ Win 7

Download: http://www.mediafire.com/download/nemmwo2mezm/Vietnamese+Calendar+v3.0.0+Installer.rar

Ứng dụng cây nhị phân tìm kiếm trong bài toán biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Độ phức tạp để xây cây nhị phân tìm kiếm là:
log1 + log2 + … + logk = O(k*logk)

Độ phức tạp để tìm kiếm một phần tử: log1 + log2 + … + logk = O(k*logk)

Nếu sử dụng thuật toán bình thường để tìm kiếm thì độ phức tạp là:
1 + 2 + … + k = k(k+1)/2 = O(k^2)

Bạn có thể sửa lại code sau để xây dựng thuật toán mới bằng cách sử dụng Cây nhị phân tìm kiếm: https://tosonnguyen.wordpress.com/2014/05/25/bieu-dien-phan-so-ab-duoi-dang-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan/
(sửa code ở đoạn này for(it = L.begin(); it != L.end(); it++){)

Chú ý riêng: Trong toán học thì:
log1 + log2 + … + logk = logk!

Biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Biểu diễn phân số a/b dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đây là đề thi của Đại học Nha Trang.

Đề bài câu 1: http://clbth.ntu.edu.vn/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=306&p=889&sid=77d0d20536df3846d823c82a0d4bcdf0#p889

Code:

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<list>

using namespace std;
int T, a, b, q, r, rr,rrr;
list<int> L;
bool isok;

int main(){
  list<int>::iterator it ;
  freopen("TEST.INP","r",stdin);
  freopen("TEST.OUT","w",stdout);
  cin >> T;
  for(int t = 0; t < T; t++){
   cin >> a >> b;
   L.clear();
  
   if(a >= b){
     cout << a / b;
     r = a - (a / b) * b;
   }
   else{
     cout << "0";
     r = a;
   }
   cout << ".";
   if(r == 0){
     cout << "0";  
   }
   // tim chu ki tuan hoan
   rr = r;
   L.push_back(r);
   while(true){
     if(r == 0) break;
     if(r < b){
      r *= 10;
     }
     if(r >= b){
      r = r - (r / b) * b;
     }
     isok = false;
     for(it = L.begin(); it != L.end(); it++){
      //cout << "it = " << *it << " r = " << r << endl;
      if(*it == r){
        rrr= r;
        isok = true;
        break;  
      }
     }
     if(isok) break;
     L.push_back(r);
   };
   // in lai ket qua
   L.clear();
   L.push_back(rr);
   r = rr;
   while(true){
     if(r == 0) break;
     if(r == rrr){
      cout << "(";
     }
     if(r < b){
      r *= 10;
     }   
     cout << r / b;
     if(r >= b){
      r = r - (r / b) * b;
     }
     isok = false;
     for(it = L.begin(); it != L.end(); it++){
      //cout << "it = " << *it << " r = " << r << endl;
      if(*it == r){
        isok = true;
        break;  
      }
     }
     if(isok) break;
     L.push_back(r);
   };
   if(r!= 0) cout << ")";
   cout << endl;
  }
  return 0;  
}

Xóa phần mềm được cài bằng file .deb trong Ubuntu

sudo dpkg -r teamviewer

Kết nối cơ sở dữ liệu với Access trong C#

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.